Profesní kodex

  1. Všechny neveřejné informace, s nimiž se setkáme při tlumočení/překladu, považujeme za důvěrné a cítíme se ve vztahu k nim vázáni mlčenlivostí. Nikdy je nepoužijeme ve prospěch svůj ani ve prospěch třetí osoby.
  2. Jsme připraveni si navzájem poskytnout plnou profesionální podporu a pomoc, aby výsledky práce babylonského týmu byly co možná nejkvalitnější.
  3. Svou práci vykonáváme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby byla v souladu jak s naším osobním mravním přesvědčením a lidskou důstojností, tak se zásadami překladatelské a tlumočnické profese.
  4. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči zákazníkům a jejich partnerům i vůči textům, se kterými pracujeme. Proto přijímáme jen takové zakázky, u nichž jsme schopni zajistit kvalitní výsledky. Abychom mohli ručit za výsledky své práce, potřebujeme spolupráci klienta a zajištění odpovídajících pracovních podmínek.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“